IELTS VOCABULARY FOR BEGINNERS

• 800 từ phổ biến nhất trong IELTS
• 80 units
• Mỗi unit gồm 3 bài tập
• Có đáp án tham khảo
• Có file dịch tiếng Việt

GIỚI THIỆU SÁCH

Bạn nhận được gì sau khi học cuốn sách này?

Nắm vững 800 từ thông dụng nhất trong IELTS
Làm nền tảng cho IELTS writing, speaking
Tiếp cận IELTS reading, listening dễ dàng hơn
Tiếp cận các giáo trình IELTS vocab nâng cao

BÀI MẪU

Đáp án và bản dịch

Inbox thầy để nhận bản dịch

đây

Để mua sách, bấm vào

Chat Facebook

để quay về trang chính.